ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯ

ಮನಿಲಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 33ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More