ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯ ತಾಲೀಮಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯವ ಸಂಗೀತ ಬೈಠಕ್‌ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ತಾಲೀಮಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೈಠಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್. ತಬಲ ಸಾಥ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಮೇಶ್‌ ಹಾಗೂ ಸರೋದ್‌ ವಾದಕದಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಂಜೋಯ್‌

ತಾಲೀಮ್ | ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಆದಿಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮು
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಟಾಗೋರ್‌ ಅವರ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More