ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಬಿ ಎಂ ಗಿರಿರಾಜ್‌ ನಾಟಕ ‘ಸುಗಂಧ ಸೀಮೆಯಾಚೆ’ಯ ದೃಶ್ಯ

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಎಂ ಗಿರಿರಾಜ್‌ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರು. ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರ ‘ಸುಗಂಧ ಸೀಮೆಯಾಚೆ’ ನಾಟಕ ಮೇ 25ರ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ

ತಾಲೀಮ್ | ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಆದಿಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮು
ರಿಹರ್ಸಲ್ | ಟಾಗೋರ್‌ ಅವರ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More